Översikt

Arbetsområden

Kunskapsområden

Personliga egenskaper

Lugn och analyserande som person. Trivs både med att arbeta självständigt och i grupp. Uppskattar prestigelös arbetsmiljö där alla kan ventilera idéer. Är ofta den som andra vänder sig till för att diskutera frågeställningar.

Personuppgifter: Född 1970, Man

Erfarenhet: 14 år i branschen efter universitet, 14 år som konsult

Språk: Svenska och Engelska

Övrigt: Arbetat som utvecklare av Microsoftprodukter i och med team i Redmond, Utvecklade och levererade sitt första system till kund vid 11 års ålder. Tillbringar fritiden med familj och byggprojekt.

Utbildning

Naturvetenskapling linje, 3 år

Datateknik LiTH, 160 poäng

.Net Bootcamp med C# och VS 2005

Rational Unified Process

Värnplikt inom kryptoteknik

Arbetsområden

Specialiteter/roller

Identifiering och tillämpning av mönster för att balansera enkelhet kontra flexibilitet och återanvändning kontra beroende. Arkitekturens primära mål är att göra det möjligt att tillgodose verksamhetens behov.

Drivkraft som närs av att åstadkomma uppskattade lösningar. Objektorienterad och komponentbaserad design. Testdriven utveckling. Helhetsansvar för särskilt krävande komponenter. Att identifiera rätt problem är minst lika viktigt som rätt lösning

En röd tråd genom yrkesbanan har varit integration med och mellan produkter och system.

Branscherfarenhet

Identifierade och löste problem åt Försäkringskassan i och inom ett flertal system och områden. Utvecklade ett antal viktiga mekanismer.

Var en av de 5-7 Microsoftutvecklare som utvecklade Microsoft System Center Operations Manager Cross Platform Extensions, övervakning av hårdvara och operativsystem på cirka 15 plattformar.

Utvecklade Aftonbladets system för analys av tidningsförsäljning för att maximera upplaga och minimera kostnader.

Utvecklade ett ramverk för tillverkning av skräddarsydda system för fastighetsförvaltning.

Kunskapsområden

Miljöer/språk

Utvecklade basen till en av Microsofts kommande produkter, nyttjade .Net som en central teknik.

Utvecklat på Javaplattformen sedan dess introduktion 1995. Tagit fram kursmaterial och hållit kurser åt Informator.

Utveckling av XML-format och transformer för överföring av information mellan PPM och Försäkringskassan. Utveckling av det XML-format (eDok) som används för att representera samtliga dokument inom Försäkringskassan.

Utvecklare av Microsoft System Center Operations Manager Cross Platform Extensions, C++ på cirka 15 plattformar.

Skapade CSS-mallar för presentation av dokument inom Försäkringskassan. Utvecklade komponent som implementerar CSS för att kompensera brister i dåvarande webbläsare.

Produkter/verktyg

Projektmetoder

Arbetade enligt en kombination av MSF och Scrum hos Microsoft vid utvecklingen av Operations Manager Cross Platform Extensions

Arbetade enligt en kombination av MSF och Scrum hos Microsoft vid utvecklingen av Operations Manager Cross Platform Extensions

Vid utvecklingen av Microsoft Operations Manager Cross Platform Extensions tillämpades TDD fullt ut med mycket hög grad av automatiserade enhets- och scenariotester, vilket resulterade i mycket hög kodkvalitet.

Arbetade enligt RUP hos Försäkringskassan

Tidigare uppdrag

Microsoft USA – Grunden till ännu ej offentlig produkt

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 6 månader, 2009, ensam utvecklare

Teknik: .NET, Java EE, Windows, Linux, C++, Web services, XML

Efter att ha arbetat med utveckling av Microsoft System Center Operations Manager Cross Platform Extensions 2007-2008 så vidareutvecklade Roger en forfarande icke offentlig produkt och överlämnade den till anställd personal

Roger utvecklade arkitektur samt all implementation, och tekniska prototyper. Samarbetade med ett annat team och integrerade med deras produkt.

Microsoft USA – System Center Operations Manager Cross Platform Extensions

Uppgift: Systemutveckling

Storlek: 1,5 år, 2007-2008, 5-7 utvecklare

Teknik: C++, Windows 32/64-bitar, Sun Solaris Sparc/x86, IBM AIX, HPUX IA64/PA RISC, SuSE Linux, Redhat Linux, Open Pegasus, Web services, WS Management

Syftet med utbyggnaden av Operations Manager var att erbjuda övervakning och åtgärder även av heterogena miljöer, alltså olika operativsystem i olika versioner på olika datorarkitekturer. Lösningen drar nytta av och integrerar med ett antal open source produkter. Finns nu tillgänglig från Microsoft.

Roger arbetade med hela kedjan, från moduler i produkten

Operations Manager ner till system- och maskinnära kod på respektive plattform, inom alla områden. Hade huvudansvaret för utvecklingen av de nya modulerna i produkten Operations Manager.

Microsoft USA – Grunden till ännu ej offentlig produkt

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 6 månader, 2009, ensam utvecklare

Teknik: C++ på Windows, Java EE på Windows och Linux, XML

Undersökte tekniska möjligheter åt Microsoft och utvecklade grunden till en ny potentiell produkt inom ett nytt område.

Roger utvecklade arkitektur samt all implementation, och tekniska prototyper.

Försäkringskassan – Föräldratjänsten

Uppgift: Identifiera och åtgärda prestandaproblem

Storlek: 1 vecka, 2005, för Sveriges alla föräldrar

Teknik: Java EE på Sun Solaris, XML

Föräldratjänsten hade stora prestandaproblem som man inte lyckats lösa. Uppdraget var att granska lösning och kod, samt åtgärda problemen om möjligt.

Roger identifierade problemen och föreslog lösningar samt implementerade dem. Tjänsterna blev därefter upp till 10 ggr snabbare.

Försäkringskassan – Maskinell handlägging

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 3 månader, 2004, för Sveriges alla föräldrar

Teknik: Java EE på Sun Solaris, XML, IBM DB2

Handläggning av ansökan om föräldrapenning innebar en stor belastning för handläggarna och långa väntetider för föräldrarna, uppdraget var därför att automatisera handläggningen av rutinärenden. Resultatet var ett förmånsoberoende ramverk för maskinell handläggning där man kan koppla in valfria mekanismer för att maskinellt hämta information, identifiera eventuella problem, identifiera lösningar och vidta åtgärder. Saknas maskinella lösningar eller åtgärder tar en handläggare vid.

För att maskinellt identifiera problem och lösningar utforskade man även möjligheten att använda metoder hämtade från artificiell intelligens. Metoden gick ut på att beskriva verksamhetslogik i form av formella regler som kunde köras av en regelmotor. Regelmotorn kunde då med automatik identifiera problem och lösningar. Man valde dock mer tradionell kod eftersom man ansåg att tröskeln till formella regler var för hög.

Roger utvecklade tillsammans med en kollega arkitekturen för ramverket och Roger fick därefter hela ansvaret för design och implementation.

Försäkringskassan – Enhetlig dokumenthantering

Uppgift: Systemutveckling, rådgivning

Storlek: 2 år deltid, 2002-2004, 5000 användare

Teknik: XML, XSL-T, CSS, Java på Windows

Målet var att skapa ett enhetligt produkt- och teknikoberoende dokumentformat för samtliga dokument, både inkomna och skapade av handläggare. Informationen var det väsentliga, inte mediet. Efter att ha infört ett enhetlig format kunde man sedan behandla dokumenten enhetligt i handläggningen.

Roger fungerade som rådgivare och bollplank till IT-strategienheten och genomförde även det praktiska arbetet med utveckling av XML-format, transformer och CSS.mallar.

Utvecklade även en komponent som implementerade större delen av CSS 2.1 och delar av CSS 3, för att kompensera den då bristfälliga CSS implementationen i webbläsarna.

Roger utvecklade också det XML-format som används för att överföra information från Premiepensionsmyndigheten till Försäkringskassan.

LEB System – Underlätta utveckling av skräddarsydda system för fastighetsförvaltning

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 1,5 år deltid, 2002-2003, 3 utvecklare

Teknik: Java på Windows, SQL, Oracle db

Utveckling av kod och lösningar med mycket hög grad av återanvändbarhet för att med begränsade resurser och begränsad tid kunna utveckla skräddasydda system för fastighetsförvaltning.

Roger utvecklade ramverket samt arkitektur för anpassningar.

Försäkringskassan – Ärendehantering för det nya pensionssystemet

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 4 veckor, 2000, 2 utvecklare

Teknik: Java på Windows, C++ på Sun Solaris, IBM DB2

Försäkringskassans nya ärendehanteringssystem var inte klart då pensionssystemet skulle driftsättas. Uppdraget var att på några veckor utveckla ett enklare ärendehanteringssystem som ”emulerade” ärendehanteringssystemet. Lösningen blev så pass uppskattad att pensionssystemet fortsatte att använda den även när ärendehanteringssystemet blev tillgängligt.

Roger utvecklade arkitektur och design samt javadelen av implementationen.

Försäkringskassan – Ärendehantering för utbildningsbidrag

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 4 veckor, 1999, 4 utvecklare

Teknik: Java på Windows, C++ på Sun Solaris, IBM DB2

Försäkringskassans nya ärendehanteringssystem var inte klart då utbildningsbidrag skulle driftsättas. Uppdraget var att på några veckor utveckla ärendehanteringsfunktioner.

Roger utvecklade tillsammans med en kollega arkitektur och design, samt javadelen av implementationen.

Försäkringskassan – Ärendehantering

Uppgift: Systemutveckling

Storlek: 5 år, 1999, 10-30 utvecklare, 5000 användare

Teknik: Java på Windows, IBM DB2

Istället för ollka system för alla förmåner så ville Försäkringskassan ha ett gemensamt system som som knöt ihop alla 47 förmåner, och erbjöd ärendehantering och dokumenthantering.

Roger arbetade med utveckling av infrastruktur och design/implementation av användargränssnitt.

Spendrups – Ledningsinformationssystem

Uppgift: Systemutveckling

Storlek: 2 veckor, 1998, 2 utvecklare

Teknik: Borland Delphi på Windows, Java

Spendrups behövde information som inte kunde genereras av standardprodukter för OLAP. IT-Partner kunde leverera den informationen löpande med hjälp av det ramverk för OLAP som Roger utvecklat.

Roger implementerade med hjälp av ramverket de beräkningar som Spendrups efterfrågade.

Telia Infomedia – Ledningsinformationssystem

Uppgift: Systemutveckling

Storlek: 2 månader, 1998, 2 utvecklare

Teknik: Borland Delphi på Windows, Java

Telia Infomedia behövde information som inte kunde genereras av standardprodukter för OLAP. IT-Partner kunde leverera den informationen löpande med hjälp av det ramverk för OLAP som Roger utvecklat.

Roger implementerade med hjälp av ramverket de beräkningar som Telia Infomedia efterfrågade.

IT-Partner – Ramverk för komplexa OLAP-beräkningar som standardprodukterna för OLAP inte klarar funktionellt eller prestandamässigt

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 2 mån (4 år periodvis vidareutveckling), 1998, 2 utvecklare

Teknik: Borland Delphi på Windows, Java

Standardprodukterna hanterade inte komplexa beräkningar på acceptabelt sätt, antingen inte alls eller med helt orimliga krav på minnesutrymme och/eller tid. Uppgiften var därför att utveckla ett ramverk för kodade OLAP-beräkningar med extrema krav på effektivitet.

Resultatet var ett multitrådat ramverk som partitionerade arbetet så att varje processor kunde arbeta oberoende av de andra, det vill säga maximal skalbarhet. Arbetet som varje processor utförde var profilerat och extremt optimerat. Man kunde då leverera statistik som kunder efterfrågade men som tidigare varit varit omöjligt att få fram.

Roger utvecklade arkitektur och övrig design samt implementation.

Informator – Utveckling av kursen Avancerad Javaprogrammering

Uppgift: Kursutveckling

Storlek: 4 veckor, 1998, ensam kursförfattare

Teknik: Java

För att tillgodose behoven av vidareutbildning som uppstod när Java använts en tid så ville Informator kunna erbjuda en kurs som hjälpte utvecklare att utveckla ny kod såväl som att återanvända befintlig kod på ett bättre sätt.

Informator – Utveckling av kursen Javaprogrammering för C++ utvecklare

Uppgift: Kursutveckling

Storlek: 4 veckor, 1997, ensam kursförfattare

Teknik: Java

Genom att ta bort någon modul från den modulära kursen för Javaprogrammering och lägga till några nya kunde man skapa en kurs anpassad för C++ utvecklare.

Roger författade texter, OH-bilder och övningar.

Informator – Utveckling av kursen Javaprogrammering

Uppgift: Kursutveckling

Storlek: 4 veckor, 1997, ensam kursförfattare

Teknik: Java

Bakgrunden såväl som mål med en kurs kan variera mycket mellan olika utvecklare. För att kunna skräddarsy utbildningar så utvecklades kursen modulärt så att man kunde kombinera moduler efter behov.

Roger författade texter, OH-bilder och övningar.

Aftonbladet – Maximering av upplaga och minimering av returer

Uppgift: Arkitektur, systemutveckling

Storlek: 1 år, 1996, 2 utvecklare

Teknik: Borland Delphi på Windows, Oracle DB

Kvällstidningarna levererar tidningar till försäljningsställen och tjänar pengar på sålda exemplar. Ej sålda tidningar tas i retur och blir en kostnad för tidningen. Att maximera försäljning och minimera returer är ett komplicerat optimeringsproblem med många parametrar såsom dagens nyheter, väder, veckodag, typ av försäljningsställe osv.

Roger utvecklade den applikation där personalen kan

studera försäljningssiffrorna ur alla tänkbara vinklar och

optimera enligt de kriterier man vill. Som kuriosa kan

nämnas att Aftonbladet sedan dess varit nordens största

dagstidning.

Tidigare anställningar

Linsoft AB, Konsult, 1995-1997